Zastrzeżenie

OGÓLNE

Celem niniejszego oświadczenia jest określenie warunków korzystania przez odwiedzających witrynę Anycubic.com. Ta strona internetowa należy do grupy Anycubic. Odwiedzający może korzystać z tej strony internetowej i zawartych w niej informacji tylko pod warunkiem przestrzegania ogólnych warunków opisanych poniżej. Grupa Anycubic zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Odwiedzający wyraźnie uznaje, że dostarczone informacje i dane są i pozostają wyłączną własnością grupy Anycubic. Zawarcie umowy na świadczenie usług lub zamówienie towarów nie oznacza przeniesienia ani udzielenia opisanych poniżej praw własności intelektualnej.

Niniejsza publikacja podlega prawom autorskim: wszystkie teksty, ilustracje, obrazy i inne elementy na stronie internetowej są chronione przepisami prawa autorskiego oraz przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Pewne nazwy, znaki lub logo na tej stronie internetowej są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Całkowite lub częściowe kopiowanie w jakiejkolwiek formie zawartości witryny Anycubic.com, zarejestrowanych znaków towarowych, logo, ilustracji i baz danych jest surowo zabronione. Odwiedzający musi uzyskać wyraźną pisemną zgodę grupy Anycubic, jeśli chce je reprodukować lub udostępniać publicznie.

UŻYWANIE BAZ DANYCH

Grupa Anycubic może udzielić odwiedzającemu zgody na składanie zamówień za pomocą środków elektronicznych lub dostęp do pewnych baz danych, które udostępnia odwiedzającym. Zebrane dane mają być traktowane jako ściśle poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane pozostają wyłączną własnością grupy Anycubic. Zawarcie umowy na świadczenie usług lub zamówienie towarów nie oznacza przeniesienia ani udzielenia plików danych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Grupa Anycubic zobowiązuje się do nieujawniania ani nieudostępniania informacji dostarczonych przez odwiedzającego lub jego klientów osobom trzecim ani opinii publicznej. Wszystkie informacje są traktowane jako ściśle poufne i będą używane tylko do celów zarządzania wewnętrznego.

Odwiedzający może w każdej chwili poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie swoich danych, kontaktując się z nami.

PRAWO STOSOWANE

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie oddzielne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu Wielkiej Polska.